สังคมคนเป็นข่าว

สว.เปิดโครงการพัฒนาประชาธิปไตย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยฯ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน

22082562-3

วันนี้ (22 ส.ค.62) ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยฯ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน โดยมี นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วยนายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และผู้เกี่ยวข้อง คณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจาก 7 โรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน

พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวว่า วุฒิสภาได้จัด “โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” เป็นเวทีที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่บัญญัตไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว และพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและสะท้อนปัญหาไปสู่การแก้ไขโดย อาศัยกลไกของวุฒิสภา

 

โครงการนี้จะมีการลงพบประชาชนในทุกภาคของประเทศ โดยแบ่งสมาชิกวุฒิสภา ออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ กลุ่มการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชนและอื่นๆ

สำหรับการลงพื้นที่วันนี้ เป็นกิจกรรมพบนักเรียน ครู ผู้บริหารการศึกษา ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสมาชิกวุฒิสภาที่มีความผูกพันกับจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะบ้านเกิด มีส่วนช่วยในการจัดกิจกรรม และได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ใช้เป็นแนวทางดำเนินการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องไปยังภาคประชาชน เป็นเครือข่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองต่อไป

ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดฉะเชิงเทรา

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram