สังคมคนเป็นข่าว

อ่างทอง จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯประจำปี 2562

23082562-3

อ่างทอง จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมนกรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยคาร) ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดองทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นางศิริวรรณ ประสงค์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยมีนายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) จำนวน ๑๗๔คนการมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การกีฬา

นางศิริวรรณ ประสงค์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง ได้กล่าวว่า น้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2562 ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโดรงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมส่งเคราะห์ฯมาเป็นปีที่๒ดสภาสังคมสงเคราะห์ฯจึงถือโอกาสนี้ ร่วมกับจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอ่างทอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12สิงหาคม 62

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดอ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram