สังคมคนเป็นข่าว

จังหวัดสมุทรปราการ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน

27082562-5

นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ จำนวน 300 คน เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

นางพิชญา ศิวะพิรุฬห์เทพ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานว่า กรมพัฒนาชุมชนได้ดำเนินงานพัฒนาสตรีในชนบท ตั้งแต่ปีพศ 2505 จนถึงปัจจุบัน โดยยึดนโยบายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ให้มีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัวชีวิต ในดูแลครอบครัว การมีส่วนร่วมในสังคมมีความคิดริเริ่มและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถช่วยตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุขในสังคม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรีในแต่ละระดับ

โดยแต่ละปีได้ส่งเสริมให้สตรีทุกระดับร่วมกันจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงพลังความรักความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น การจัดงานในครั้งนี้จะมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อภาวะความเป็นผู้นำของสตรีในยุค 4.0 และการทำงานเป็นทีม การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีดีเด่นระดับอำเภอและแม่ดีเด่นระดับอำเภอสตรี(ผู้บำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน) พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ เพื่อให้สตรีมีการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป

รุ่งธรรม  ยอดพล/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram