สังคมคนเป็นข่าว

เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

106092562

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม Mayfair ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติเรื่องสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME ) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คณะผู้บริหารกระทรวงฯ ข้าราชการ และภาคเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ทำพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ รวม 228 แห่ง เยี่ยมชมนิทรรศการและบูธแสดงผลงานของสถานประกอบกิจการและวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 12 บูธ โดยบ่ายวันเดียวกันจะมีการบรรยายแนวทางดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2563

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล กล่าวว่า จากข้อมูลของ สศช. เมื่อปี 2560 พบว่า มีผู้ประกอบการ SMEs มากกว่า 2 ล้านราย (2,773,625 ราย) ครอบคลุมการจ้างงาน มากกว่า 10 ล้านคน (10,501,166 คน) คิดเป็นมูลค่าที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจประเทศ กว่า 5 ล้านล้านบาท (5,212,004 ล้านบาท) ดังนั้น การช่วยเหลือ SME จึงเป็นประเด็นเร่งด่วน เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยวิธีคิดวิเคราะห์เชิงระบบ เพื่อค้นหาสาเหตุข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

โดยปี 2562 กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมกว่า 300 คน ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเข้าไปให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SME กลุ่ม OTOP และวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งสิ้น 228 แห่ง สามารถพัฒนากำลังแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพจำนวน 15,000 คน คิดเป็นผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 36.48 ช่วยลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ เฉลี่ยร้อยละ 46.47 และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ มากกว่า 400 ล้านบาท

ณรงเดช ปันเจริญ ผู้สื่อข่าวRALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram