สังคมคนเป็นข่าว

จังหวัดสระแก้วรณรงค์ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง สร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ รู้จักโรค ติดตามเฝ้าระวัง ท่อนพันธุ์ แมลงพาหะและการป้องกันกำจัด

10092562-8

(10 ก.ย.) ที่ บ้านทัพสยาม ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง มอบปัจจัยการผลิตเพื่อป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง เช่น ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง วัสดุทำปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมีป้องกันแมลงหวี่ขาว พร้อมด้วยการแบ่งกลุ่มเรียนรู้สร้างความเข้าใจในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดผ่านกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 5 สถานี ได้แก่ โรคใบด่างมันสำปะหลัง การสำรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง การคัดเลือกท่อนพันธุ์สะอาด แมลงหวี่ขาวยาสูบพาหนะโรคใบด่างใบสำปะหลัง และ การป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังที่ถูกวิธี พร้อมทั้งร่วมกันทำลายแปลงที่เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลัง

นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า การจัดงานโครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในครั้งนี้ เป็นการให้เกษตรกรได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลัง การสาธิตการทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่าง การสาธิตการควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบ และสถานีเรียนรู้ จำนวน 5 สถานี ได้แก่ 1) รู้จักโรค 2) ติดตามเฝ้าระวัง 3) ท่อนพันธุ์
4) แมลงพาหะ และ 5) การป้องกันกำจัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้ในเรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลัง ตลอดทั้งแนวทางการป้องกันกำจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม รณรงค์ให้เกษตรกรเกิดความตระหนัก ในการติดตามเฝ้าระวัง และป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลงปลูกของตนเองอย่างสม่ำเสมอ และประชาสัมพันธ์แนวทางในการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจำหน่ายแก่เกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบรับรองข้อมูลแปลงมันสำปะหลังปลอดโรคใบด่าง จากการสำรวจแปลงปลูกของตนเองอย่างสม่ำเสมอ.

นายยุทธนา  พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวRALANEWS สระแก้ว

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram