สังคมคนเป็นข่าว

อบจ.จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น

17092562-3

อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นแก่ประชาชนรุ่นที่3เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้มีทักษะเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่

วันนี้ (17ก.ย.62)ที่ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 3 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอ บางคล้า อำเภอคลองเขื่อน และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จำนวน 450 คน เข้าร่วมอบรม

โดยมีการบรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเพิ่มศักยภาพ การพัฒนาอาชีพและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรมในชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับจัดฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้มีทักษะเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรมในชุมชน การพัฒนาอาชีพการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาโดยยึดโยงประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะการบริหารงานด้านการเกษตร รวมทั้งมีการร่วมแสดงความคิดเห็นและประเมินผลในโครงการที่สำคัญตลอดจน เพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรามีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดการรวมกลุ่มเกษตร และเชื่อมโยงเครือข่ายภายนอกอย่างเข้มแข็งรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน

ผู้สื่อข่าว RALANEWS ฉะเชิงเทรา

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram