สังคมคนเป็นข่าว

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ และสถานประกอบการจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

17092562-5


ที่ โรงแรมเมเปิล ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สำนักงานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ และสถานประกอบการ จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี โดยมี นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี และมีนายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ คณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เครือข่ายอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนตัวแทนสถานประกอบการ ในจังหวัดสมุทรปราการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรทั้งระดับปวช. และระดับปวส. ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ ซึ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษา ทั้งด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง รวมทั้งการปฏิรูปการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานราชการ

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้ดำเนินการส่งนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งระบบทวิภาคี และระบบปกติ เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการและหน่วยงานราชการ ให้ใกล้เคียงกับสภาพจริงในการทำงาน จึงจะทำให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีความรู้ (Knowleag) มีทักษะ (Skill) มีเจตคติ (ATTitule) ที่ดี สามารถออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีสมรรถนะวิชาชีพ ตรงกับ ความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงานราชการ และในการดำเนินการเพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งในการร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนทั้งสองระบบอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

จึงได้กำหนดจัดพิธี มอบโล่เชิดชูเกียรติให้สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นอย่างดี ซึ่งมาจากการคัดเลือกของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการทั้งภาครัฐ และเอกชน จำนวน 11 แห่ง สถานศึกษาละ 5 สถานประกอบการ รวมทั้งสิ้น 55 สถานประกอบการ

รุ่งธรรม ยอดพล ผู้สื่อข่าว RALANEWS

 

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram