การศึกษา-ศาสนา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการจัดการอาชีวศึกษา

17092562-6

 

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 16 ก.ย.62 ที่โรงแรมเมเปิล ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการจัดการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เป็นประธานในพิธี และมีนายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตลอดจนผู้แทน สำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ ผู้แทนสถานประกอบการ และคณะครู ผู้บริหาร โรงเรียน ในสักกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2 และวิทยาลัย ที่สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดนโยบายการขับคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการจัดการอาชีวศึกษา สะพานเชื่อมโยง 5 สาย ดังนี้ 1. ด้านบริหาร 2. ด้านบุคลากร /ครู 3. ด้านนักเรียน นักศึกษา 4. ด้านเครือข่ายผู้ปกครอง 5. ด้านเครือข่ายชุมชน และสถานประกอบการ ตามกรอบแนวคคิดลดความแตกต่าง ด้านสังคมเศรษฐกิจ การศึกษานโยบาย ภาครัฐ สร้างความเชื่อมโยงทุกกลุ่ม ทุกเครือข่ายทุกระดับอย่างเสมอภาพ เท่าเทียม เกิดทางเลือกใหม่ไม่ปิดกั้น อยู่บนความสมดุล และมีความยั่งยืนแก้ไขพัฒนาปรับปรุง

โดยจัดทำหลักสูตรระยะสั้น และการบูรณาการรายวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมแบบ Block Course และShopp ing Course กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและโครงงานอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ กำลังคนของพื้นที่และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดผลักดันการเรียนอาชีวศึกษา เข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน และคัดเลือกจังหวัดที่จะเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อน อย่างร้อยภาคละ 1 จังหวัด

โดยการลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการจัดการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้ มีสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งภาครัฐ จำนวน 4 วิทยาลัย สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งภาคเอกชน จำนวน 7 วิทยาลัย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 7 โรงเาียน และสมุทรปราการ เขต 2 จำนวน 8 โรงเรียน ตลอดจนโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 3 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จำนวน 14 โรงเรียน เข้าร่วมพิธีลงนาม

รุ่งธรรม ยอดพล ผู้สื่อข่าว RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram