สังคมคนเป็นข่าว

กกล.บูรพา จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”พื้นที่สระแก้ว

18092562-3

ผบ.กองกำลังบูรพา นำทหารและทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”พื้นที่ จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.กองกำลังบูรพา ประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ,พ.อ.ปัญญา ตั้งความเพียร ผบ.กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ร่วมกับส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ปกครองและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จ.สระแก้ว ในการร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว

พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.กองกำลังบูรพา ระบุว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

ทั้งนี้ ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานราชการในพระองค์ หน่วยงานราชการต่าง ๆ และประชาชนผู้มีจิตอาสาร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน อาทิ ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาการจราจร และปัญหาอื่นๆ ในจังหวัดต่าง ๆ ด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ขอให้ยึดถือและปฏิบัติตามพระราโชบายความมีวินัยความเสียสละ เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจต่อกัน มุ่งสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ให้บรรลุกิจกรรมที่ตั้งไว้ ที่สำคัญคือการทำงานตามความสามารถและสมรรถภาพร่างกายของตนเอง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ เน้นความปลอดภัย ทั้งตนเองและผู้อื่น และขอให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปด้วยดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้แสดงออกร่วมกันถึงความจงรักภักดี การเป็นจิตอาสา มีจิตใจเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตใจมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ดีขึ้นต่อไป.

นายยุทธนา  พึ่งน้อยผู้สื่อข่าว RALANEWS สระแก้ว

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram