สังคมคนเป็นข่าว

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญจัดโครงการพัฒนาสุขภาพกาย ใจ และสังคมผู้สูงวัยในเขตเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

19092562-4

วันที่ 19 ก.ย.62 ที่ศาลาการเปรียญวัดนางในธัมมิการาม ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง มีผู้สูงอายุของ 8 ชุมชนของเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 150 คนในนามชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ มารวมตัวกันเพื่อร่วมกันเปิด

โครงการพัฒนาสุขภาพกาย ใจ และสังคมผู้สูงวัยในเขตเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ที่เพื่อสร้างเสริมให้ผู้สูงอายุมีการดูแลสุขภาพกาย ใจ และสังคมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดอ่างทองมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุในจังหวัดอ่างทองจำนวน 59,635 คน มีประชากรผู้สูงอายุเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

โดยแบ่งเป็นเพศชาย 25,002 คน คิดเป็นร้อยละ 41.93 ของประชากรทั้งหมดและเพศหญิง 34,633 คน คิดเป็นร้อยละ 58.07
จำนวนประชากรผู้สูงอายุอาศัยอยู่มากที่สุดในอำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 15,370 คน คิดเป็นร้อยละ 25.77 รองลงมา อำเภอโพธิ์ทอง จำนวน 12,192 คน คิดเป็นร้อยละ 20.44 อำเภอเมืออ่างทอง จำนวน 10,564 คน

คิดเป็นร้อยละ 17.71 ตามลำดับ และประชากรผู้สูงอายุอาศัยอยู่น้อยที่สุดในอำเภอ สามโก้ จำนวน 3,846 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์ ผู้สื่อข่าวRALANEWS อ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram