สังคมคนเป็นข่าว

ลงนาม MOU โครงการการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมจังหวัดอ่างทอง

20092562-3

วันที่ 20 ก.ย.62 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นาย เรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน เปิดประชุมเสวนาโครงการการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมจังหวัดอ่างทอง และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU พร้อมกับ 10 หน่วยงานในจังหวัดอ่างทอง

และมีนายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ ซึ่งภายในงานได้มี ผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆในจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมโครงการนี้

นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวนทั้งหมด 1,210 คน ซึ่งผลการติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาจากระบบติดตามนักเรียนที่อยู่นอกระบบและออกกลางคัน โดยการติดตามและลงพื้นที่รณรงค์ของครู กศน. ตำบล 73 ตำบล

พบว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบและแก้ไขปัญหาแล้ว จำนวน 933 คน คิดเป็น 77.11% จากการดำเนินการ พบว่า ระบบการส่งต่อนักเรียนช่วยลดปัญหาเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นได้ เมื่อสถานศึกษาดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้ว นักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ก็ควรดำเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น หากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาหรือครูคนใดหนึ่งเท่านั้น ความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ้น

หรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไข สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง จึงจัดการประชุมเสวนาฯ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในจังหวัดอ่างทอง และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำรูปแบบ แนวทางการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น เข้าสู่ระบบการศึกษา

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์ ผู้สื่อข่าวRALANEWS  อ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram