สังคมคนเป็นข่าว

ชาวบ้าน ตำบลในคลองฯได้เฮ! หลังผลักดันงบเพิ่มเติม กว่า 61 ล้านบาท ผ่านแบบฉิวเฉียด ด้วยมติเห็นชอบ 10:9

24092562-10

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ที่ทำการ อบต.ในคลองฯ(ห้องประชุมสภา ชั้น 4) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งมีนายสุนทร แก้วสว่าง ประธานสภา อบต.ในคลองบางปลากด เป็นประธานในที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วมประชุม 19 ท่าน(จากจำนวนสมาชิก 26 ท่าน เสียชีวิตไป 4 ท่าน ลาออกไป 2 ท่าน ลาป่วย 1 ท่าน)เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562(เพิ่มเติม)ฉบับที่ 1 โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ จันทร์จีน นายก อบต.ในคลองบางปลากด พร้อมฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และมีตัวแทนชาวบ้านบางส่วนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ในการประชุมสภาฯโดยพร้อมเพรียงกัน

บรรยากาศในระหว่างการประชุมสภาฯ มีตัวแทนชาวบ้านพื้นที่ตำบลในคลองบางปลากดรวมตัวกัน กว่า 100 คน แห่ชูป้ายเพื่อสนับสนุนโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดและโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลส์ ซึ่งถือว่าเป็นความเดือดร้อนและความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง เพื่อให้พิจารณาบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562(เพิ่มเติม)ฉบับที่ 1 หลังทราบข่าวว่า คณะกรรมการแปรญัตติมีมติตัด 2 โครงการออกจากร่างข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562(เพิ่มเติม)ฉบับที่ 1 ในการประชุมสภาฯครั้งนี้ รวม 11 โครงการ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 61,337,880.00 บาท(หกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งมีทั้งโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุงถนน ขุดลอกคูคลอง รวม 9 โครงการ และโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดและโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลส์ รวมอีก 2 โครงการ ที่คณะกรรมการแปรญัตติ มี มติเห็นด้วย 3:1 เพื่อให้ตัด 2 โครงการที่กล่าวมาออกจากร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562(เพิ่มเติม)ฉบับที่ 1ที่เสนอเข้าที่ประชุมสภาฯเพื่อพิจารณาในวันนี้

ในรายละเอียดของ 2 โครงการดังกล่าว นายเฉลิมศักดิ์ จันทร์จีน นายก อบต.ในคลองบางปลากด ชี้แจงต่อสภาถึงความจำเป็น ของโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 37 จุด จำนวน 54 ตัว พื้นที่อบต.ในคลองบางปลากด 13 หมู่ ซึ่งต้องมีลากสายกว่า 25 กิโลเมตร มายังห้องควบคุมของที่ทำการ อบต.ในคลองฯ ตั้งงบประมาณไว้.14.0 ล้านบาทและโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลส์ ติดตั้งเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังไม่สามารถปักเสาลากสายเข้าถึงได้ ซึ่งตั้งงบประมาณไว้. 6.7 ล้านบาท ทั้ง 2 โครงกาดังกล่าวรล้วนแล้ว เป็นความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นอย่างแท้จริง
ที่สุดนายสุนทรฯ ประธานสภาฯ ขอมติในที่ประชุมสภาฯว่า ท่านเห็นชอบให้บรรจุโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด และโครงการติดไฟฟ้าโซล่าเซลลล์คงไว้ในร่างเดิมของร่างข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562(เพิ่มเติม)ฉบับที่ 1 ด้วยมติ 9:8 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง ต่อมา นายสุนทรฯประธานสภาฯ ขอมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562(เพิ่มเติม)ฉบับที่ 1 ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบผ่านร่างข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562(เพิ่มเติม)ฉบับที่ 1 ด้วยมติ 10:9 เสียง ประธานสภาฯแจ้งการประชุมสภา อบต.ในคลองบางปลากด ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เพื่อขอมติที่ประชุมกันงบประมาณของโครงการต่างๆที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป

 

นายเฉลิมศักดิ์ จันทร์จีน นายก อบต.ในคลองบางปลากด กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังการประชุมสภาแล้วเสร็จว่า สืบเนื่องจาก อบต.ในคลองบางปลากด สามารถจัดเก็บภาษีได้เกินเป้าจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ที่ตั้งไว้ 325 ล้านบาท ที่ประมาณ 62 ล้านบาท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโอกาสที่ประชาชนชาวตำบลในคลองบางปลากดควรที่จะได้รับ ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่า 11 โครงการบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 โดยเฉพาะ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด และไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะที่ไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึงและพื้นที่จุดอับ ล้วนแล้วเป็นความต้องการของชาวบ้าน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน ป้องกันเหตุชีวิตและทรัพย์สิน อาชญากรรมของประชาชนเกือบทั่วทุกพื้นที่ 13 หมู่ ในการนี้ขอขอบคุณ สมาชิกสภาอบต.ในคลองบางปลากด ที่ได้ให้ความร่วมมือเห็นชอบผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562(เพิ่มเติม)ฉบับที่ 1 ตลอดจนขอขอบคุณชาวบ้านที่เดินทางมาเพื่อติดตามโครงการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความจำเป็นของตนเองครั้งนี้ด้วย

วิบูลย์ จิตประสพเนตร ผู้สื่อข่าวRALANEWS สมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram