สังคมคนเป็นข่าว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมความร่วมมือของศูนย์ประสานงานชายแดนเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ เมียนมาร์ – ไทย (ท่าขี้เหล็ก – เชียงราย) ครั้งที่ 13

25092562

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมความร่วมมือของศูนย์ประสานงานชายแดนเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ เมียนมาร์ – ไทย (ท่าขี้เหล็ก – เชียงราย) ครั้งที่ 13 และการประชุมทีมสหวิชาชีพระหว่างชายแดน 3 ประเทศ ให้แก่ภาคีร่วมระหว่างประเทศกับ สปป.ลาว ที่จังหวัดเชียงราย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์ประสานงานชายแดนเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ เมียนมาร์ – ไทย (ท่าขี้เหล็ก – เชียงราย) ครั้งที่ 13 และการประชุมทีมสหวิชาชีพระหว่างชายแดน 3 ประเทศ เมื่อเช้าวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ที่ห้องมรกต โรงแรมวังคำ ถนนเปมะวิภาต ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดเป็นเจ้าภาพฝ่ายไทย จัดประชุมศูนย์ประสานงานชายแดนเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ เมียนมาร์ – ไทย (ท่าขี้เหล็ก – เชียงราย) ครั้งที่ 13 และการประชุมทีมสหวิชาชีพระหว่างชายแดน 3 ประเทศ ท่ามกลางสหวิชาชีพและหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการปราบปรามป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง

การจัดประชุมในครั้งนี้ ประเทศไทย โดยจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดการประขุมร่วม ทั้งภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศร่สมกับ สปป.ลาว เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ชายแดน กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการทำงาน และแสวงหาความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่างเมือง รวมถึงประเด็นการทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากองค์กรหน่วยงานในคณะทำงานศูนย์ประสานงานชายแดนฯ ทีมสหวิชาชีพภาครัฐและภาคเอกชนของ 3 ประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 70 คน

ซึ่งแต่ละประเทศได้มีการเตรียมการเสนอวาระการประชุมที่สำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจและพิจารณาหารือแนวทางปฏิบัติและสร้างความร่วมมือให้เกิดเป็นรูปธรรม ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายในระยะต่อไป ทั้งในองค์กรภายในและต่างประเทศ อีกทั้ง จะได้แจ้งให้กับประชาชนของประเทศได้รับทราบอีกทางหนึ่ง เช่น ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตทำงานของแรงงาน การจัดระเบียบสถานประกอบการ การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองบริเวณชายแดนที่เป็นส่วนหนึ่งในขบวนการค้ามนุษย์ แนวทางการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ร่วมกัน ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม การส่งข่าวสารแจ้งเตือนระหว่างเมืองชายแดน และการคุ้มครองและส่งกลับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในเขตเมืองชายแดนเป็นต้น

นางสาวรัชนี ตรัยตรึงโกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด ที่ให้ความสำคัญในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งภายในระหว่างประเทศ ที่กำหนดกลไกด้านการป้องกันและปราบปรามตั้งแต่ระดับประเทศที่มีหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์และกำกับติดตาม ประกอบด้วย 7 กระทรวงหลัก ประสานการทำงานกับระดับภูมิภาคที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายและปฏิบัติการประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคส่วนทุกระดับ เกิดการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการปกป้องคุ้มครองผู้เสียหายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะกลไกระดับพื้นที่ที่สำคัญอีกกลไกหนึ่งคือ หน่วยงานระหว่างเมืองชายแดนทั้ง 3 ประเทศ ที่จะต้องทำหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อยู่ตลอด เนื่องจากเป็นจุดพรมแดนเส้นทางผ่านระหว่างประเทศ อย่างกรณีเมืองท่าขี้เหล็ก และเชียงราย ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานชายแดนเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ เมียนมาร์ ไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 มีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 12 ครั้ง รวมทั้งภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศกับ สปป.ลาว ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม และประสานการทำงานร่วมกันมาโดยตลอด

ด้านนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวและเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่า การที่ได้มีการพบปะพูดคุยกับภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ไม่เพียงแต่จะมีเพียงในจังหวัดเชียงรายหรือประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นผู้แทนหรือภาคีจากเมืองชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งมีความจริงใจต่อความร่วมมือกันในการพัฒนาหลายเรื่อง และมีบทบาทด้วยดีมาตลอด โดยเฉพาะวันนี้จึงเป็นการเน้นย้ำถึงการป้องกันและปราบแปรามการค้ามนุษย์ ที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ เพราะเกี่ยวพันกันระหว่างประเทศที่จะต้องร่วมมือกัน ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือใช้เส้นแบ่งพรมแดนปิดกั้นต่อไปได้อีกแล้ว แต่ที่เห็นอยู่นี้ คือผู้เป็นกลไกการทำงานระหว่างเมืองชายแดน ทำหน้าที่ต่อต้าน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ขจัดการกดขี่และละเมิดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ให้หมดสิ้นไป ด้วยอุดมการณ์ความเสียสละ มุ่งมั่นปกป้องคุ้มครองชีวิตเพื่อนมนุษย์ พร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
RALANEWS

 

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram