Breaking News, ข่าวประชาสัมพันธ์

การบินไทยออกมาตรการป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้โดยสาร

63-01-26-3

การบินไทยออกมาตรการป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้โดยสาร

 

เรืออากาศเอก ปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัยความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และได้ออกมาตรการในการป้องกันโรคระบาดดังกล่าว โดยคำนึงถึงการให้บริการและความปลอดภัยสูงสุด ดังนี้

1. มาตรการคัดกรองในการตรวจรับผู้โดยสารและการบริการภาคพื้น

2. มาตรการในการให้บริการบนเครื่องบิน

3. มาตรการในการจัดเตรียมอากาศยาน และฆ่าเชื้อโรค

4. มาตรการทำความสะอาดภายในอากาศยาน

5. มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของพนักงาน

6. มาตรการการรับขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์

7. มาตรการด้านโภชนาการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะให้ผู้ปฏิบัติงานดูแลตนเอง อาทิ สวมหน้ากากอนามัย และถุงมือ รวมทั้งคอยสังเกตอาการผู้โดยสารในระหว่างเที่ยวบินอีกด้วย

ทั้งนี้ การบินไทยได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดต่อไป

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram