ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุกภาคส่วนร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศล ๔๓ ปี โรงพยาบาลบางพลีเพื่อประชาชน ได้ยอดบริจาคกว่า 23 ล้านบาท

63-02-24

ทุกภาคส่วนร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศล ๔๓ ปี โรงพยาบาลบางพลีเพื่อประชาชน ได้ยอดบริจาคกว่า 23 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 23 กพ.2563 เวลา 9.00 น.ที่ห้องประชุมเขียนกาญจนพันธุ โรงพยาบาลบางพลี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ๔๓ ปี โรงพยาบาลบางพลี เพื่อประชาชน และนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมา และวัตถุประสงค์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ ขยายห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วยหนัก และจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชน ต.บางพลีใหญ่ โดย พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ(พระครูแจ้) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่า ทั้งนี้ มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ พ่อค้า ประชาชน จากทุกภาคส่วน ที่มีจิตศรัทธามาร่วมงานบุญมหากุศลในครั้งนี้จำนวนมาก อาทิ มูลนิธิเจ้าพ่อทัพสำโรงสมุทรปราการ โดย คุณดำรงค์-ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัยและคณะกรรมการ บริจาค 2,000,000 บาท(สองล้านบาทถ้วน) เพื่อนำไปจัดซื้อรถแอมบูแลนซ์ พลเอกบุญเกิด วาดวารี ประธานชมรมชาวสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการ โดยคุณสุดใจ จิรยาภากร(เฮียเอี๊ยว)เป็นตัวแทนในการมอบเครื่องฟอกไต แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง มูลค่า 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)และชมรมอ่อนร้อย ร่วมบริจาคอีก 437,000บาท(สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) กำนันสุชาติ พูลเกตุ บริจาคจำนวน 300,000 บาท(สามแสนบาทถ้วน)ผ่าน ท่านพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ(พระครูแจ้) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง  ดร.สังวาลย์ เกตุงาม นายกสมาคมนักข่าวหนังสือพมพ์ส่วนภูมิภาคร่วมกับ การจัดกิจกรรมกลุ่มนักดนตรีจิตอาสาสมุทรปราการ ที่ตลาดนัดริมถนน(ตลาดทิพย์นิมิตร)ร่วมบริจาค 12,070 บาท(หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) และยังมีบุคคล กลุ่มบุคคล บริษัทฯห้างร้าน ร่วมบริจาครายละ 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 30,000 บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และกองละ 4,300 บาท อีกจำนวนมากร่วมบุญในการบริจาคครั้งนี้ โดยสรุปยอดเงินบริจาค 13,270,888 บาท(สิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)และทีมงานราชประสงค์ บริจาค 2,000,000 บาท(สองล้านบาทถ้วน)ครอบครัวคชานันท์ บริจาค 1,500,000 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) คุณชัยภัทร วงศ์จริยธรรม และคณะ บริจาค 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) คุณวัชราภรณ์ ศรีศักดาราษฎร์ และคณะ บริจาค 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องชนิด 4K มูลค่า 5,500,000 บาท(ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)มอบให้กับโรงพยาบาลบางพลี คุณบุญยืน นาคดี และคุณสโรชา นาคดี ในนาม บริษัท ส.ยั่งยืนทรานสปอร์ต จำกัด บริจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เครื่องวัดไข้ด้วยแสงอินฟาเรด 2 เครื่อง รวมมูลค่า 300,000 บาท(สามแสนบาทถ้วน)คุณสุรินทร์ นาคดี ในนาม หจก.ส.สุรินทร์สุวรรณภูมิ) บริจาคเครื่องช่วยหายใจ แบบ NONNINVASIVE รุ่น V60 PLUS มูลค่า 700,000 บาท(เจ็ดแสนบาทถ้วน)รวมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่า 9,788,000 บาท(เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมเป็นยอดบริจาคทั้งสิ้น 23,058,888 บาท(ยี่สิบสามล้านห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

โรงพยาบาลบางพลี โดย นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคคลากรทางการแพทย์ ขอกราบขอบพระคุณแทนประชาชน และ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอานิสงส์แห่งบุญกุศลในครั้งนี้ ดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว มีสุขภาพพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง ประสบความสุข ความเจริญ ยิ่งขึ้นสืบไป

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram