ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสรุปรายงานการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID–19)

63-03-29

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EMERGENCY OPERATION CENTER : EOC (COVID-19) ขอรายงานผลการสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค.63 เวลา 00.00 – 23.59 น.)
1. สรุปจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 303 เที่ยวบิน แบ่งเป็น
1.1 เที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 175 เที่ยวบิน
– ขาออกจำนวน 88 เที่ยวบิน
– ขาเข้าจำนวน 87 เที่ยวบิน
1.2 เที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 128 เที่ยวบิน
– ขาออกจำนวน 63 เที่ยวบิน
– ขาเข้าจำนวน 65 เที่ยวบิน
2. สรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ณ ทสภ. มีจำนวนทั้งสิ้น 19,485 คน
2.1 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 14,123 คน แบ่งเป็น
– ผู้โดยสารขาออกจำนวน 12,289 คน
– ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 1,834 คน
2.2 ผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 5,362 คน แบ่งเป็น
– ผู้โดยสารขาออกจำนวน 1,069 คน
– ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 4,293 คน
เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขเที่ยวบินและผู้โดยสารจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า ทสภ. มีจำนวนเที่ยวบินลดลงร้อยละ 71.1 และจำนวนผู้โดยสารลดลงร้อยละ 89.3
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวน 1,834 คน ผู้โดยสารขาออกจำนวน 12,289 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI
ทั้งนี้ ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี จำนวน 2 เที่ยวบิน (KOREAN AIRLINES 2 เที่ยวบิน) มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 170 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 131 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 48 คน และตรวจไม่พบผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์ PUI

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram