ข่าวประชาสัมพันธ์

ขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม aic

63-07-11

นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจังหวัดสมุทรปราการได้เข้าร่วมประชุมในฐานะได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการผู้แทนภาคเอกชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรการประชุมการติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำงานที่กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และวาระการประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม aic
โดยมีท่านอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในที่ประชุมการนำเสนอการดำเนินงานของศูนย์ a i cสมุทรปราการโดย ผศ.ดร.ธงชัยพุฒทองศิริคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนางสาวชนิดาแช่มตระกูลสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการประมงจังหวัดเกษตรจังหวัดพาณิชย์จังหวัดและนางสาวสรชาวีรชาติวัฒนาและยังมีการนำเสนอการดำเนินงานของศูนย์ AI cc จังหวัดชลบุรีโดยมหาวิทยาลัยบูรพาการนำเสนองานของศูนย์ a i cจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ส่วนเรื่องการพิจารณาการเชื่อมโยงศูนย์ a i c กลับสินค้าเกษตรในจังหวัดสมุทรปราการคือปลาสลิดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังการเชื่อมโยงศูนย์ a i c กลับสินค้าเกษตรในจังหวัดฉะเชิงเทราคือมะม่วงโดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราโดยในครั้งนี้ได้จัดการประชุมที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram