ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสตูล สนองนโยบายรัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจ ฐานราก

63-08-04-4

นางสาวกัญญพัชร รัตนพันธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี สตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวว่า บริษัทประชารัฐ ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้น การช่วยเหลือ ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะกลุ่ม เกษตร แปรรู และท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นหลัก ซึ่ง ทั้ง 3 กลุ่มนี้ ทางบริษัทประชารัฐฯ จะเข้าไปให้การช่วยเหลือ ตั้งแต่ การรวมกลุ่ม การจัดหา วัตถุดิบ ส่งเสริมการผลิต พัฒนาการแปรรูป ตลอดจนการหาตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้ กับกลุ่ม ทุกกลุ่ม ที่อยู่ในเครือของบริษัทประชารัฐ
กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี สตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวต่อไปว่าบริษัทประชารัฐ ฯยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางด้านสังคม โดยผลกำไรจะไม่ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่จะนำมาขยายผลต่อ และต่อยอดให้กับกลุ่มใหม่ หรือกลุ่มที่ต้องการให้ทางบริษัทประชารัฐให้การช่วยเหลือ โดยในขณะนี้ ได้มีกลุ่มต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกับ บริษัทประชารัฐ กระจายอยู่ทุกอำเภอของ จ.สตูล เพื่อให้ บริษัทประชารัฐเป็นศูนย์กลางในกาดรประสานงาน กลางของ จ.สตูล ( one –stop service HUB ) ในการพัฒนาเกษตรคุณภาพ และการท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรม โดยเป้าหมายในปี 63 ได้มีนโยบายที่จะร่วมขับเคลื่อนพัฒนา สตูล โดยเดินหน้า 3 วาระ 1 พัฒนาสตูล เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก 2 พัฒนาเกษตรคุณภาพ เพื่อตอบสนองตลอดภาคใต้ตอนล่าง 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเร่งแก้ไข 5ปัญหา สำคัญร่วมกับทางจังหวัด โดยประกอบไปด้วย 1 แก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือน 2.แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 3 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้น 4 แก้ไขปัญหาความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน 5 ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงการผลักดัน 3 โครงสร้างพื้นฐาน 1 โครงการก่อสร้างสะพานอันดามันเกตเวย์ 2 โครงการก่อสร้างสนามบินสตูล 3 โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนสตูล เป็น Mice City ในระดับอาเซียน

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram