ข่าวประชาสัมพันธ์

จ.สมุทรปราการ ร่วมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย (จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา)

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ห้องกิ่งเพชรโรงแรมสยามแมนดารีน่า ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย (จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา) โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ที่มีบทบาทเกี่ยวกับการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว จากพื้นที่ 4 จังหวัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีมาตรการในการป้องกันไวรัสโควิด 19 เช่นการตรวจคัดกรอง การวัดไข้ การนั่งเว้นระยะ และการล้างมือด้วยเจลล้างมืออีกด้วย

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเสนอความคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย ในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและส่งเสริมการนำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย (จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา) ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สอดรับกับบริบทและสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน และสอดคล้องกับความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งช่วยผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไป

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram