ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีมติเลือก ดร.คณพศ นิจสิริภัช เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563

63-08-13-2

 

เมื่อวันอังคารที่ 11 ส.ค. 2563 เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 2563 เพื่อเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ดร.วิชัย ปิยวรรณวงศ์ ดร.สฤษฎเกียรติ แจ่มสมบูรณ์ ดร.คณพศ นิจสิริภัช และคุณมัลลิกา แสนภักดี และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ รวมทั้งสื้นจำนวน 29 คน โดยผลการคัดเลือกประธานกรรมการที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ดร.คณพศ นิจสิริภัช เป็นประธานกรรมการ
จากนั้น ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานในที่ประชุมได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.คณพศ นิจสิริภัช และมอบหน้าที่ให้เป็นประธานในที่ประชุมต่อไป
ดร.คณพศ นิจสิริภัช ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อดำเนินการเลือกรองประธาน และเลขานุการ ก่อนที่จะมีการเลือกได้ขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 29 คน แนะนำตัวเอง และได้ให้ที่ประชุมเสนอชื่อ ผู้ที่จะเป็นรองประธาน และเลขานุการ ผลมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี เป็นรองประธาน และ คุณบุญชัย จันทร์สมิตมาศ เป็นเลขานุการ ดร.คณพศ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯที่ให้เกียรติและให้ความไว้วางใจให้เป็นประธานกรรมการ และได้มอบเงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เป็นทุนเริ่มต้นให้กับคณะกรรมการฯไว้สำหรับจัดกิจกรรมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 26 ที่กำหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหน้าที่
(1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
(2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษา ให้มหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(4) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน
จากนั้นได้ร่วมกันพิจารณาจัดตั้งประธานฝ่ายต่างๆเพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมดังนี้
1. ประธานฝ่ายจัดหารายได้
– ดร.คณพศ นิจสิริภัช
2. ประธานฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ
– อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์
3. ประธานฝ่ายวัฒนธรรมและการกีฬา
– คุณกอปรลาภ อภัยศักดิ์
4. ประธานฝ่ายสังคมและชุมชน
– คุณประสงค์ รุ่งแสง
5. ประธานฝ่ายการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
– ดร.วิชัย ปิยวรรณวงศ์
6. ประธานฝ่ายสันทนาการ
– ดร.ณัฐพงษ์ จุตรชาติสุคนธ์
7. ประธานฝ่ายกิจการนักศึกษา
– คุณสมบัติ ปรีชาชาญพาณิชย์
8. ประธานที่ปรึกษา
– ผศ.จำรัส ด้วงสุวรรณ

และก่อนปิดการประชุม คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณากำหนดวันประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีมติให้มีการประชุมทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน ตลอดปี พ.ศ.2563 และนัดประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram