ข่าวประชาสัมพันธ์

​กฟผ. ร่วมกับ บริษัท ซีคอท จำกัด เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้า

63-09-19-2


พระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) เพื่อนำความคิดเห็นของประชาชนไปกำหนดขอบเขตการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) ให้ครบถ้วนครอบคลุมข้อห่วงกังวลทุกมิติ เพื่อประโยชน์ของประชาชน และความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเขตนครหลวงในอนาคต
​วันนี้ (19 กันยายน 2563) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ บริษัท ซีคอท จำกัด ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) เพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดโครงการ รวมถึงขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน และ นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวรายงาน พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ศึกษาโครงการฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร ประกอบด้วย เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอ
พระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้นำศาสนา ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ซึ่งมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น จำนวน 711 คน และมีผู้แสดงความคิดเห็นด้วยวาจา จำนวน 7 คน
​นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือการดำรงชีวิตของประชาชน ดังนั้นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าไฟฟ้าจึงมีความจำเป็น และจะต้องพัฒนาให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกภาคส่วน ซึ่งการพัฒนานั้นอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ต่อประชาชน การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 จึงจัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) เหตุผลความเป็นมา รายละเอียดของโครงการ และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จึงขอให้ประชาชนเปิดใจ รับฟังอย่างเป็นกลาง พิจารณาว่ามีสิ่งใดที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และร่วมนำเสนอข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวลต่างๆ ในเวทีอย่างเต็มที่ และเน้นย้ำให้ กฟผ. และบริษัท ซีคอท จำกัด นำข้อห่วงกังวลเหล่านั้น มาพิจารณาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และกำหนดเป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมให้มากที่สุด
​นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จำกัด กล่าวว่า การจัดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ บริษัทได้นำเสนอรายละเอียดโครงการ ความเป็นมา ขอบเขต และแผนการดำเนินงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียใน รวมถึงส่วนราชการ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งบริษัทจะรวบรวมทุกข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลของประชาชน มาพิจารณากำหนดขอบเขตการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปกำหนดเป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมและครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป
​สำหรับการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 ประเด็นที่ประชาชนยังมีความวิตกกังวล ได้แก่ ผลกระทบในช่วงการก่อสร้าง ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง คุณภาพอากาศ ฝุ่น และเสียง และเสนอให้มีมาตรการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประชาชนและสร้างสวนสุขภาพสำหรับชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานของชุมชนในพื้นที่ และมีข้อเสนอแนะในประเด็นอื่นๆ เช่น ปัญหาการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นต้น
​ด้าน นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ. ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่ง กฟผ. และบริษัทที่ปรึกษาจะรวบรวมข้อคิดเห็นที่ได้ไปจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ ให้มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกข้อห่วงกังวล และเหมาะสมสำหรับประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด และจะนำเสนอรายงานผลการศึกษาและมาตรการต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป
​สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) เป็นโครงการที่ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในเขตนครหลวง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นศูนย์กลางการใช้ไฟฟ้าของประเทศ ในการศึกษาและจัดทำรายงาน EHIA โครงการฯ ประกอบด้วยหน่วยการผลิต จำนวน 3 หน่วย มีขนาดกำลังผลิตติดตั้งสูงสุดหน่วยละ 830 เมกะวัตต์ รวมมีกำลังผลิตติดตั้งสูงสุดที่ 2,490 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักและน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง มีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) หน่วยที่ 1 ในปี 2569 หน่วยที่ 2 และ 3 ในปี 2570 โดยจะก่อสร้างในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ปัจจุบัน
​ทั้งนี้ ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อเนื่องได้จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ที่ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โทรศัพท์ 0-2383-0510-21 ต่อ 2003, 2060 E-mail: pr_sbp@egat.co.th หรือ แผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าก๊าซและน้ำมัน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. โทรศัพท์
0-2436-0813 หรือ บริษัท ซีคอท จำกัด น.ส.จันทิมา ยะนิล ที่อยู่ เลขที่ 239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2959-3600 ต่อ 410, 413 โทรสาร 0-2959-3535 E-mail: eedmail@secot.co.th โดยความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram