ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เตรียมความพร้อมเยาวชน เน้นส่งเสริมศักยภาพรับมือการประกอบอาชีพ มุ่งสร้างโอกาสการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

65-03-26-2

 

เยาวชนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมในอนาคต และจะต้องขับเคลื่อนตนเองเข้าสู่อาชีพ แต่การที่จะเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะได้รับการส่งเสริมทักษะความรู้ เพิ่มศักยภาพเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะในโลกธุรกิจยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก จะเริ่มอย่างไร ทำการตลาดแบบไหน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดและสังคมในปัจจุบัน มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้ความสำคัญเสมอมาว่าเด็กและเยาวชนควรได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพตามช่วงวัย และเยาวชนเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่ต้องเตรียมพร้อมสู่โลกของการทำงาน เป็นรากฐานในการช่วยสร้างความเจริญทั้งในด้านสังคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ จึงดึงความร่วมมือจากภาครัฐจัดฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการ” ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2565 โดยพิธีเปิดโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มี นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู กล่าวต้อนรับ และ คุณธัญญารัตน์ สุริยะเมธีรัฐ ผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และ นายฉัตรชัย เทพเสนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้าแผนกโปรแกรมการเลี้ยงดูเด็ก ตัวแทนมูลนิธิฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยมีแนวคิดหลักเรื่องความต้องการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่เยาวชนยุคปัจจุบันต้องมีความรู้ เช่น จะเริ่มต้นธุรกิจต้องมีหลักคิดหลักทำอย่างไร การเข้าใจเครื่องมือผ่านการตลาดออนไลน์ และสิ่งสำคัญที่สุดประสบการณ์จากผู้ประกอบการตัวจริง เพื่อนำไปตั้งรับปรับใช้สร้างความพร้อมรับโอกาสที่มากยิ่งขึ้นในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่

ด้วยมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ให้การดูแลเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ไร้ญาติมิตร ด้วยการดูแลแบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว เด็กๆ จะได้รับปัจจัย 4 และการศึกษาสูงสุดตามความสามารถของเด็กแต่ละคน จนกว่าจะออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองได้ และปัจจุบันมูลนิธิฯ มีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแล ประมาณ 700 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะ 5 แห่งทั่วประเทศไทย ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต

จากการสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพที่เยาวชนอยากทำทั้งที่เป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลัก เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว พบว่าเยาวชนจำนวนหนึ่งมีความต้องการด้านการส่งเสริมเรื่องการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ เรื่องการพัฒนาเยาวชน จึงนำมาซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น นอกจากนี้ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ยังดำเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพให้กับเยาวชนในด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมในอนาคตต่อไป

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram