ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาฯ ตรวจเยี่ยมโครงการU2T for BCG ชุมชนคลองด่าน3

65-09-21-2

 

     เมื่อวันที่ 19 กย 65 นางสุวรรณี คำมั่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย อ.ดร. วสุธิดา นักเกษม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสัมฤทธิ์ จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านและประชาชนในพื้นเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
     อาจารย์ ดร.วิชชุดา ประสาทแก้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ U2T for BCG ตำบลคลองด่าน เผยว่าราผลการดำเนินงาน และกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จของพื้นที่ด้วยกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิด BCG และอาจารย์ขวัญเมือง อยู่นาน ปราชญ์ชาวบ้าน และประธานกลุ่มวิสาหกิจกะปิคลองด่าน ชุมชน 3 ได้กล่าวถึงการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ทำให้การขับเคลื่อนกิจกรรม การดำเนินงานสะท้อนถึงกระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาตำบลคลองด่านไปสู่ความสำเร็จในมิติต่าง ๆ อย่างยั่งยืน จนมีผลิตภัณฑ์เพิ่ม อาทิน้ำปรุงรส จากน้ำเคย น้ำพริกผงเคย จากเดิมที่มีเพียงกะปิเคย และเคย ที่ชั่งกิโลขายส่ง
     นางสุวรรณี คำมั่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่าทางกระทรวงอุดมศึกษา ฯ มีความมุ่งหวังที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับชุมชนรอบๆข้าง ในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง จากภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานกับนวัตกรรม ทั้งการแปรรูป ถนอมอาหาร แพคเกจจิ้ง การออกแบบโลโก้และการส่งเสริมการขาย ซึ่งในพื้นที่สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้เข้าร่วมกับชุมชนรวมแล้วกว่า 44 ชุมชน และปี 2566 จะเพิ่มให้ถึงมากกว่า 100 ชุมชนทั่วประเทศ อีกด้วย อ.ดร. วสุธิดา นักเกษม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทั้งนี้ได้พาคณะทำงานตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ได้ร่วมกิจกรรมล่องเรือท่องเที่ยววิถีชุมชนคนคลองด่าน โดยล่องเรือชมความงดงามของชายทะเลคลองด่าน ซึ่งเป็นต้นอ่าวตัว ก. ถือเป็นพื้นที่สำคัญในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เพราะมีพื้นที่ป่าชายเลนและมีทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ์ และล่องเรือชมความงดงามของสถาปัตยกรรมพระอุโบสถกลางทะเล วัดหงษ์ทอง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาพื้นที่สู่กิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน คาดจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนประมงชายฝั่งที่จะรองรับคนเมืองที่ไม่ไกลจากกรุงเทพใชเวลาขับรถเพียง 1 ชั่วโมงเพิ่มอีกหนึ่งจุดต่อไป
🌊นายขวัญเมือง อยู่นาน ปราชญ์ชาวบ้าน และประธานวิสาหกิจชุมชนกะปิคลองด่านชุมชน 3 หลังจากที่ชุมชนได้เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาพื้นที่ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่ตำบลคลองด่าน และการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่ในมิติต่าง ๆ ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรม นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเพื่อการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram