ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 โรงเรียนในพื้นที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 32 ทุน  

65-11-26-2

 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 พ.ย. 65 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จาก
บางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2585 ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชาญยุทธ เสีอจุ้ย ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะ
กงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าพิธีมอบทุนการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่โครงการระบบท่อส่งก๊าซฯ
ธรรมชาติบนบก จากบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ
ทั้งมีมีนายประพจน์ แย้มพราย กำนันตำบลบางพลีใหญ่ , นายยุทธนา สังข์ทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบางพลีใหญ่ , นายวสันต์ บานแย้ม ประธานกรรมการสถานศึกษา และนางสาวภูริตา มีวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางแก้ว (ภิรมณ์ประชาราษฎร์) รวมถึงตัวแทนคุณครูจากโรงเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษา เข้าร่วมในพิธี
สำหรับในปี 2565 โครงการระบบท่อส่งก็าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ดำเนินโครงการ
มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 20 โรงเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวนทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 135 ทุน สำหรับในพื้นที่ของ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีโรงเรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษาจากบริษัท ปตท. จำนวนทั้งสิ้น 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ , โรงเรียนคลองบางแก้ว
(ภิรมย์ประชาราษฎร์) และโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) จำนวนทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 32 ทุน
ทั้งนี้ โครงการระบบทอส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พาดผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดจะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร โดยพื้นที่ของอำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการมีแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติพาดผ่าน 15.9 กิโลเมตร สถานะปัจจุบัน โครงการฯ อยู่ระหว่างอยู่
ระหว่างการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA)
ซึ่งคาดว่าโครงการจะเริ่มก่อสร้างประมาณไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 และก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณไตรมาส
ปี พ.ศ 2568 ทั้งนี้ ปตท ได้ดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภาคส่วน ควบคุมไปกับการดูแลสังคมและชุมชนในพื้นที่โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดต่อไป

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram