ข่าวประชาสัมพันธ์

“รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดกิจกรรมวันดินโลกจังหวัดสมุทรปราการปี 2565”

65-12-19-4


➡️ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.ที่สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ กรมพัฒนาที่ดิน นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลกจังหวัดสมุทรปราการปี 2565 โดยปีนี้จัดงานในหัวข้อ “Soils,where food begins: อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในวันนี้ พร้อมกันนี้ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดร. ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายต่อศักดิ์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ พร้อมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้
➡️สืบเนื่องจาก การประชุม สมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญที่ 68 ได้มีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก โดยประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 100 ประเทศได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน โดยในปี 2565 สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ได้กำหนดจัดงานในหัวข้อ Soils,where food begins: อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน โดยให้ความสำคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร และในวันนี้จังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดกิจกรรมวันดินโลกขึ้น เพื่อนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร รวมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ถึงความสำคัญของวันดินโลกและความสำคัญของทรัพยากรดินที่เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญสำหรับประชากรโลก รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน
➡️โดยกิจกรรมภายในงานได้มีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงนิทรรศการ เรื่องทรัพยากรดินในจังหวัดสมุทรปราการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร พืชผักสวนครัวและ มีการแจกดินให้เป็นที่ระลึกสำหรับผู้มาร่วมงานอีกด้วย โดยในวันนี้ได้มีผู้เข้าร่วมงานเป็นตัวแทนจากหน่วยราชการผู้นำชุมชน หมอดินอาสา นักเรียน เกษตรกรประชาชนทั่วไปและภาคเอกชนจำนวน 250 ราย
➡️โดยวันนี้นายสมปอง รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ ซึ่งเป็นหนึ่ง ในผู้ที่ได้รับรางวัลการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาดิน ในการนำของเหลือภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมาใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ได้กล่าวแสดงความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ด้วย

(ขอบคุณภาพข่าว เรืองริชย์ ธนกฤตปันเจริญ)

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram