ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมมาธิการการปกครองสภา ผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมนา “การสร้างทักษะความรู้ด้านการปกครอง” ให้กับฝ่ายปกครอง นักเรียน และภาคประชาชน เขตพื้นที่ตำบลบางพลีใหญ่ และตำบลบางแก้ว เพื่อทำความเข้าใจในการรู้บทบาทภาคประชาชนด้านการปกครอง

66-02-11

 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ.ห้องประชุมพิบูลย์สุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ คณะกรรมมาธิการการปกครองสภา ผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมนา “การสร้างทักษะความรู้ด้านการปกครอง” โดยมีนายวุฒินันท์ บุญชู โฆษกคณะกรรมาธิการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ พรรคก้าวไกล เป็นประธานเปิดการอบรม และมีนายชนสิษฎ์ ยอดฉิม อนุกรรมาธิการการปกครอง , นายณัฐพงษ์ เรื่องปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล , นายสิงห์คำ พันธเพชร ปลัดอาวุโสอำเภอบางพลี , จ่าสิบเอก เพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค , นายประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร และฝ่ายเลขากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการปกครอง สำนักกรรมาธิการ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อการประชุมในวันนี้ ให้กับตัวแทนจากฝ่ายปกครองกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เขตพื้นที่ ตำบลบางพลีใหญ่กลาง และ ตำบลบางแก้ว รวมถึงตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ , โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ , โรงเรียนราขวินิตบางแก้ว , โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง
นายวุฒินันท์ บุญชู โฆษกคณะกรรมาธิการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ พรรคก้าวไกล เผยว่า ทางกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างตระหนักรู้ สร้างความเข้าใจในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นภารกิจสำคัญของการบริหารประเทศ การบริหาร
ราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งการบริหารราชการส่วนกลางนั้น เป็นการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามหลักการรวมอำนาจ เพื่อให้การกำหนดนโยบายต่างๆ การวินิจฉัยสั่งการหรือการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในส่วนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นการแบ่งอำนาจ
การบริหารราชการมาจากราชการส่วนกลาง เพื่อให้สามารถบริหารราชการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยราชการส่วนภูมิภาคทำหน้าที่เป็นผู้สืบทอดนโยบายของรัฐบาลไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ทำให้นโยบายของรัฐบาลได้ถูกนำไปปฏิบัติโดยตัวแทนของรัฐบาลโดยตรง เป็นกลไกในการแปลงนโยบายของรัฐสู่การปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และในส่วนการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นการกระจายอำนาจทางการปกครองและการบริหารให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ เพื่อดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนภายใต้ขอบเขตของกฎหมายให้เกิดความทั่วถึงในการให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วจึงจัดสัมมนาในวันนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจหลักทักษะความรู้ด้านการปกครองมากขึ้น
–ด้านนักเรียน ที่เข้ารับการอบรมเผยว่าวันนี้ที่เข้าร่วมรับการอบรม ทำให้เข้าใจบทบาทด้านการปกครองมากขึ้น ทั้งการรักษาสิทธิ์ ใช้สิทธ์ และบริบทการกระจายอำนาจท้องถิ่นมากขึ้น ต้องขออขบคุณโครงการดีๆ แบบนี้ที่ทางคณะกรรมมาธิการการปกครองสภา ผู้แทนราษฎร จัดขึ้น

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram