การเมือง

ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีกรมศุลกากรละเมิดกฎหมายเขตปลอดอากร

18072562-2

ชี้กรณีไม่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและกฎหมายในการส่งเสริมการค้าในพื้นที่ปลอดอากร ทำให้เอกชนเสียหาย พร้อมเรียกร้องให้ผู้ตรวจการฯจัดการแก้ไขปัญหา

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า กรณีที่รัฐบาลมีนโยบายใช้เขตปลอดอากรเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาค CLMV ให้เกิดความคล่องตัวในการค้าขายหาเงินเข้าประเทศนั้น แต่ปรากฎว่ากรมศุลกากรอายัดสินค้าในพื้นที่ปลอดอากร ที่ผู้ประกอบการสั่งนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อที่จะนำส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศอีกทอดหนึ่ง โดยอ้างว่าไม่มีใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ ทั้ง ๆ ที่โดย พรบ.ศุลกากร 2560 มาตรา 152 บัญญัติไว้ชัดเจนว่าการนําของเข้ามาในราชอาณาจักรหรือนําวัตถุดิบภายในราชอาณาจักร เข้าไปในเขตปลอดอากรเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ของนั้นได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ แก่ของนั้น
กรณีดังกล่าว ทำให้เกิดความเสียหายและปั่นป่วนในธุรกิจการส่งสินค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สัตว์ผ่านแดนดังกล่าวเป็นอย่างมาก ซึ่งถือได้ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และ    อํานาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม ม. 230(2) และ ม.231(2) ของรัฐธรรมนูญ 2560 รวมทั้งการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้าตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หากเห็นว่า กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดของกรมศุลากรและกรมปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมนั้น

ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมฯและผู้ประกอบการจะนำความไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อเร่งดำเนินการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ต่อการค้าขายนำเงินเข้าประเทศโดยเร็วต่อไป โยจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันพฤหัสที่ 18 ก.ค.62 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ห้อง 903 ชั้น 9 ศูนย์ราชการฯ อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด

RALANEWS

 

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram