การเมือง

ศรีสุวรรณนำชาวบ้าน 3 จ.ตะวันออกยื่นข้อเสนอ 5 ข้อแก้ปัญหา EEC

108082562

วันนี้เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ทำเนียบรัฐบาล นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้นำชาวบ้านในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง มายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ดำเนินการสอบสวนเอาผิดเลขาธิการ EEC และอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และให้เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัด EEC ที่กำลังถูกต่อต้านจากเครือข่ายภาคประชาชนในขณะนี้ โดยข้อเรียกร้องของภาคประชาชนให้นายกรัฐมนตรีสั่งการ คือ

1)สั่งการตามพรบ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 และ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อไต่สวนเลขาธิการ EEC และอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า การจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้ดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดิน ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 72 และตามเจตนารมย์ที่เขียนไว้ใน พรบ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 ที่ว่า “ให้คำนึงถึงความสัมพันธ์กับชุมชน สุขภาวะของประชาชน สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือไม่ อย่างไร
2)ขอให้สั่งการให้มีการตรวจสอบว่า ในการจัดทำผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค และหรือผังเมือง EEC มีการเปลี่ยนพื้นที่ผังเมืองจากสีเขียว ไปเป็นสีม่วง เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการหรือนายทุนบางรายที่เข้ามากว๊านซื้อที่ดินในเขตพื้นที่สีเขียวเพื่อดักรอไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ อย่างไร
3)สั่งการให้มีการทบทวนการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และหรือผังเมือง EEC เสียใหม่ให้อยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามข้อเรียกร้องของเครือข่ายภาคประชาชนอย่างแท้จริง ตามที่ได้ยื่นข้อเสนอไปเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 และวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา
4)สั่งการให้มีการจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และนำมาประกอบการตัดสินใจการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
5)สั่งการให้มีการจัดตั้งกลไกการมีส่วนร่วมเป็นคู่ขนานอย่างเป็นทางการ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในรูปของคณะกรรมการ 5 ฝ่าย ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยกำหนดให้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา การพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อนำไปประกอบการพิจารณายุทธศาสตร์ทางเลือกที่ยั่งยืนและเป็นธรรมกับประชาชนในท้องถิ่น และติดตามประเมินผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้หากข้อเสนอนี้ไม่เป็นผล สมาคมฯและชาวบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออกจะได้ร่วมมือกันยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อระงับแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ต่อไป นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram