การเมือง

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ

28092562

เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบ การดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และเพื่อติดตามผลการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยและหอชมเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา นายจเด็จ อินสว่าง และคณะวุฒิสภา กว่า 20 คน ลงพื้นที่พบประชาชนและผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแนะนำเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน

โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะ ส.ส. , ส.ว. ในจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานราชการและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการร่วมต้อนรับ จากนั้น นายชนม์สวัสด์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานพร้อมนำเสนอ 9 MEGA ProJect ในการพลิกโฉมจังหวัดสมุทรปราการสู่มหานครแห่งการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน อาทิ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ที่ก่อสร้างครบ 7 ปี (27 กันยายน 2562) พร้อมพิจารณางบกว่า 400 ล้านบาทในการตกแต่งภายในทั้งหมด , การเปิดรถไฟฟ้าโมโนเรล กระเช้าลอยฟ้า ฯ เป็นต้น

ต่อจากนั้นคณะวุฒิสภาได้มีการสรุปประเด็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยแบ่งกลุ่มผู้แทนทุกภาคส่วนตามประเด็นกฎหมาย จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) การท่องเที่ยว 2) การบริหารจัดการเส้นทางคมนาคม 3) สิ่งแวดล้อมและประมง 4) เรื่องอื่น ๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกวุฒิสภาร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

สำหรับ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ และสะท้อนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ กลุ่มการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชน ในพื้นที่ 7 ภูมิภาค รวม 76 จังหวัด โดยในส่วนของภาคกลางมีพื้นที่ดำเนินการ 17 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ

รุ่งธรรม ยอดพล ผู้สื่อข่าวRALANEWS สมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram